sahypa_banner2

Geçen gezek gaty gaýany gaýtadan işlemegiň müşderiler üçin hemişe kelle agyrydygyny belledik.Mekru ençeme ýyl bäri ezmek we barlamak pudagyna çuňňur gatnaşýar.Gaty gaýalary ezmek üçin ýörite işlenip düzülen we öndürilen HPG köp silindrli konus döwüjisi mehaniki, gidrawliki, elektrik, awtomatlaşdyryş we ş.m. birleşdirýär. Tehnologiýa birleşdirildi we adaty döwüjileriň gabat gelmeýän birnäçe artykmaçlygy bar.Uly enjamlaryň könelmegi we enjamlary bejermekdäki kynçylyklary çözmegi başardy.

1

Umuman aýdanyňda: 60 MPa-dan ýokary doýgun doýma gysyş güýji bolan gaýalara “gaty gaýalar”, 30-60 MPa bolanlara “gaty gaýalar”, 30 MPa-dan az bolanlara “ýumşak gaýalar” diýilýär.Gaty gaýany döwmek, 30 MPa-dan uly uniaxial doýgun gysyjy güýç bilen gaty gaýany ezmek bilen baglanyşykly.Gaty gaýanyň bu görnüşi, soňraky ulanmazdan ozal ezilýär.
Umumy materiallary zerur önümlere görä üç sany esasy in engineeringenerçilik görnüşine bölüp bolar: gödek ezmek + orta ezmek, gödek ezmek + orta ezmek + inçe ezmek ýa-da gödek ezmek + orta ezmek + inçe ezmek + şekil.Şekil, adatça öndürilen önümi däne görnüşinde has gowulaşdyrmakdyr.

Ezmek prosesinde köplenç ulanylýan ezilen önümler aşakdakylardyr:
Eňek döwüjisi eziji çyzygyň ilkinji eziş prosesinde ulanylýar.100 mm ~ 300mm ululykda 320MPa-dan köp bolmadyk gysyjy güýji bolan uly bölejikleri döwüp biler.

Täsir ediji, adatça 500 mm-den 350MPa çenli gysyş güýji bolan magdanlary ýa-da gaýalary gaýtadan işläp biler we ezilen materiallar kub bölejiklerdir.Täsir ediji, adatça eziji çyzygyň ikinji eziş prosesinde ulanylýar we kiçi iýmitli materiallar üçin ilkinji ezmek prosesi hökmünde hem ulanylyp bilner.

Konus ýykyjy, material gatlagynyň gorag gatlagyny emele getirmek üçin laminirlenen ezmek prinsipini ulanýar.Ygtybarly gurluşyň, ýokary eziji netijeliligiň, amatly sazlamanyň we ykdysady ulanylyş aýratynlyklaryna eýedir.Iýmitiň ululygy 13 ~ 369mm.Konusyň döwülmegi, täsiri ezmek bilen deňdir.Köplenç eziji çyzygyň ikinji eziş prosesinde ulanylýar.Şeýle hem kiçi iýmitli materiallar üçin ilkinji eziji proses hökmünde ulanylyp bilner.Şeýle-de bolsa, konus döwüjiniň iýmit bölejikleriniň ululygy, garşy hüjüme garanyňda has kiçi.

Gum ýasaýjy maşyn, ýumşak, orta gaty we gaty gaty materiallary ezmek we şekillendirmek üçin amatlydyr.Adatça çäge öndürýän liniýanyň iň soňky prosesi hökmünde ulanylýar we iýmitiň ululygy 35-60mm.

Esasy eziji enjamlardan başga-da, bu önümçilik liniýasynyň konfigurasiýasyny we işini tamamlamak üçin titreýän ekranlar, iýmitlendirijiler we konweýerler ýaly käbir kömekçi enjamlar zerurdyr.

Önümçilik liniýasynyň konfigurasiýasy

2
Uly gaty daş materiallary silosdan birmeňzeş iýmitlenmek üçin titreýän iýmitçä geçýär we soňra ilkinji ezmek üçin eňek döwüjisine girýär.Gaty ezilen materiallar yrgyldy ekrany talap edilişi ýaly barlanandan soň, kemer konweýer tarapyndan konusa iberilýär.Kesiji ikinji orta we inçe eziji ýerine ýetirýär.Orta we inçe ezilenden soň, tegelek titreýän ekran barlag üçin ulanylýar we has uly bölejikler ýene ezilmegi üçin konus döwüjisine gaýtarylýar.Bu wagt zerur çäge we çagyl agregatlary alyp bolýar.Gum ýasamak we şekillendirmek zerur bolsa, talaplara laýyk gelýän materiallar hasam ezmek we şekillendirmek üçin gum öndürýän maşyna iýmitlenýär.Materiallary arassalamaly bolsa, arassalamak üçin çäge kir ýuwýan maşyn goşup bolýar.Netijede, talaplara laýyk gelýän materiallar dürli bölejikleriň ululyklaryna görä toparlara bölünýär we gaplanýar.

Öndüriji önümçilik liniýasynyň enjam konfigurasiýasy, esasan, ulanyjynyň daş aýratynlyklaryna we çykyşyna we daşyň ulanylyşyna görä kesgitlenýär.Amal önümçilik meýdançasyna laýyklykda düzüldi.Dökýän enjamlaryň dürli görnüşleri bar we dürli modeller dürli önümçilik kuwwatyna, iýmit bölejikleriniň ululygyna we bölejik bölejikleriniň ululygyna laýyk gelýär.Şonuň üçin önümçilik kuwwatyna laýyk gelýän eziji enjamlar, iň amatly we tygşytly önümçilik liniýasyny almak üçin zerur daş aýratynlyklaryna, önüm we daş önümlerine görä saýlanmalydyr.
“Mecru Heavy Industry” hünärmenleriň hünärmen tehniki topary bar.Müşderiniň isleglerine görä ýerinde gözden geçirilenden soň, müşderiler üçin aýratyn ýokary hilli eziji we gum öndürýän önümçilik liniýalaryny dörederis we müşderiler üçin iň amatly we tygşytly önümçilik liniýasyny döretmek üçin müşderilere tüýs ýürekden hyzmat ederis.


Iş wagty: -20anwar-19-2022