sahypa_banner2

Şäher infrastrukturasynyň gurluşygynyň ösmegi bilen şäher çalşygynyň tizligi has çaltlaşýar.Ajaýyp we owadan täze binalary gurmak üçin köp sanly köne bina ýykyldy.Gurluşyk galyndylary, şol bir wagtyň özünde şäher ösüşine päsgel berýän önüm öndürildi.

Soňky ýyllarda gurluşyk gumy ýetmezçilik edýär.Bu aralykda gumyň bahasy ýokary bolmagynda galýar.Gurluşyk galyndylaryny gaýtadan işlemek ýerli hökümet tarapyndan goldanyldy we köp maýadaryň ünsüni özüne çekdi.Hytaý Crusher öndürijisi Mecru agyr senagaty öňe gitdi.Gurluşyk galyndylarynyň gaýtadan işlenen agregaty barada birnäçe umumy soraglary öwreneliň!

 Hfg

Näme üçin gurluşyk galyndylaryny gaýtadan işlemeli?Gaýtadan işlemegiň peýdalary näme?

 

Gözlegler her 100 million tonna gurluşyk galyndylarynyň 24,3 milliard adaty kerpiç we 36 million tonna garyndy öndürip biljekdigini, 10 million kub metr tebigy gum ýa-da çagyl sarp edilişini azaldyp, 2,7 million tonna kömür tygşytlap we gymmaty 8,46 milliard ýuana çenli ýokarlandyryp biljekdigini görkezýär. ägirt uly ykdysady peýdalary döredýär.Mundan başga-da, ýönekeý gaplamak we poligonyň tersine, gurluşyk galyndylaryndan peýdalanmak azot oksidiniň zyňyndylaryny 50%, nitridi 99,3% we kömürturşy gazyny 28% azaldyp biler.

 

1 tonna gurluşyk galyndylary bilen näçe gaýtadan işlenen agregat öndürip bolar?

 

Gurluşyk galyndylarynyň öndürýän jeminiň öwrüliş tizligi 85% -e ýetip biler.Gurluşyk galyndylarynyň bir tonnasy takmynan 0,85 tonna gaýtadan işlenen jemi, 0,01 tonna galyndy polat öndürip biler, galanlary beýleki galyndylar.Gaýtadan işlenen agregatyň bahasy, gurluşyk çykdajylaryny 40% -den gowrak azaldyp bilýän we çykdajyda uly artykmaçlyga eýe bolan tebigy çynlyk materiallarynyň bahasynyň 60% töweregi.

 

Gurluşyk galyndylaryny bejermek üçin has amatly haýsy?Stasionar görnüş ýa-da ykjam görnüş?

 

Stasionar önümçilik liniýasy bilen deňeşdirilende, ownuk ekin meýdanlary, çalt önümçilik wagty we amatly geçirilmegi sebäpli ykjam eziji stansiýa iň oňat seçime öwrüldi.Jikme-jiklikler aşakdakylar:

 JG

1. Gurluşygyň binýadyna we goldawyna zerurlyk ýok.Saýtda işläp biler;

 

2. Çekiş şassisi, aňsat daşalýan, çylşyrymly ýol şertleri üçin amatly, transport çykdajylaryny azaldýar;

 

3. Dürli iş şertlerinde işläp biler, dürli enjamlar çeýe birleşdirilip, maýa goýum çykdajylaryny azaltmak üçin ulanylyp bilner;

 

4. Enjam işlemek we hyzmat etmek aňsat, bu bolsa zähmet çykdajylaryny azaldyp biler;

 

5. Bir amalda ezip, eltip we gözden geçirip, müşderiler üçin has köp önümçilik mümkinçiligini berip biler.

 

“China Crusher Manufacturer Mecru Heavy Industry” tarapyndan öndürilen süýreniji ykjam eziji enjamlar gurluşyk galyndylaryny ezmek pudagynda giňden ulanyldy.Enjamlar materiallary döwmek, barlamak we demirden aýyrmak üçin diňe bir özbaşdak işlemän, eýsem has çylşyrymly gurluşyk galyndylaryny bejermek üçin birnäçe maşyn bilen hem işläp biler.Enjam ençeme gezek döwrebaplaşdyryldy, gurluşyk galyndylaryny has güýçli, has gowy öndürijilik bilen bejermek üçin has oňat uýgunlaşdy.


Iş wagty: Iýul-21-2022