sahypa_banner2


Hytaýyň ekologiki siwilizasiýasynyň gurluşygynyň yzygiderli ösmegi bilen köp welaýatlar we şäherler gum we çagyl gazyp almak çäklendirmelerini yzygiderli çykardylar..T.daşky gurşaw ülňülerini gowulandyrmak, ýaşyl känleriň gurluşygy we uly göwrümli we uly göwrümli magdan tertibi gum we agregatyň möhüm aýratynlyklaryna we ösüş meýillerine öwrüldi.Çagyl agregat pudagyny özgertmek we döwrebaplaşdyrmak tizligi dowam edýär.

 1-191029104954954

2019-njy ýylda tutuş ýurt boýunça çygly agregatlaryň bahasynyň we ýetmezçiliginiň täsirinde, çynlyk agregat pudagynyň girdeji derejesi ep-esli ýokarlandy. VUly merkezi kärhanalar we döwlet eýeçiligindäki kärhana ägirtleri “girdejili” çygly agregat pudagyna girip başladylar.Uly kärhanalaryň birleşmegi, çagyl jemleýji bazaryň üpjünçiligi üçin uly ähmiýete eýe bolup, pudagyň geljekde üýtgemegine we kämilleşmegine möhüm täsir edýär.

Hytaý elektrik gurluşygy: dünýädäki iň uly gurluşyk jemi önümçilik bazasyny gurar

“13-nji bäşýyllyk meýilnama” döwründe ekologiki ileri tutulýan ösüş talaplary çagyl agregat pudagynyň üýtgemegine we kämilleşdirilmegine kömek etdi..  T“Bir guşak, bir ýol” inisiatiwasy gum we çagyl kompaniýalaryna dünýä mümkinçilikleri getirdi.Hytaý Energetika Gurluşyk Topary milli strategiýa tutanýerli jogap berdi we Çangjiu (Şenşan) hek daşy magdan taslamasynyň gurluşygyna “dünýäde ilkinji bolmaga het edip” garaýyş bilen maýa goýdy, gurluşyk umumy pudagynda çaltlyk bilen ýokary orny eýeledi we öňdebaryjy boldy milli gum we daş senagatyny özgertmek we kämilleşdirmek we geljekdäki ösüşi.

Çangjiu (Şenşan) hek daşy magdan taslamasy dag magdanlaryny (magdan we gum gaýtadan işlemek ulgamy), logistika koridoryny we gämi duralgasyny öz içine alýar. Tsubut edilen baýlyklaryň umumy ätiýaçlyklary takmynan 1,908 milliard tonna.Gurlup gutarylandan soň, gurluşyk materiallary we agregatlar üçin dünýädäki iň uly önümçilik bazasy bolar. Finishedönümleri uzynlygy 12,98 kilometre barabar guşak konweýer koridorynyň üsti bilen taňze derýasyndaky ýörite duralga äkidiler.It dünýädäki iň uly transport kuwwatyna eýe bolan uzak aralyk guşak konweýer ulgamydyr.

 

“Gezhouba” topary: Gum we daş pudagynyň umumy mümkinçiliklerinden peýdalanmak isläň

Häzirki wagtda “Gezhouba” maýa goýum kompaniýasy ondan gowrak birligi bolan çäge agregatlary üçin aragatnaşyk ýygnagy geçirdi.Has çuňňur çekişmelerde “çagyl jemleýji senagat geljegi uly” ähli bölümleriň ylalaşygy boldy, pikirler görlüp-eşidilmedik birleşmä ýetdi we taslamalary tapmak höwesi ýokarlanýar.Köp bölümler çyn telekeçilik ösüş meýilnamasyny düzdüler.Gezhouba Bäşinji kompaniýa, çagyl agregatyny “bir esasy we iki kömekçi” -e goşmagy meýilleşdirýär.“Gezhouba Yipuli” kompaniýasy tehnologiýasyny yzygiderli ösdürýär we “Gezhouba First Company” bazaryň ösüş güýjüni baýlaşdyrdy.Çagyl we jemleýji işe az gatnaşýan bölümler hem taslama maglumatlary gözleýän goşuna maýa goýýarlar.Häzirki wagtda “Gezhouba” maýa goýum kompaniýasy taslama maglumatlarynyň 100-e golaýyny ýygnady we berk saýlanylandan soň birnäçe taslama tertipli alnyp barylýar.“Gezhouba Yipuli” kompaniýasy tarapyndan dolandyrylýan “uzuzhou” çagyl jemleýji taslamasy Henan welaýatynda gök känleriň nusgawy taslamasyna öwrüldi we milli ýaşyl magdanlaryň nusgawy taslamasy hökmünde yglan edildi.

 UU

Hytaý Milli Gurluşyk Materiallar Topar

Hytaýyň gurluşyk materiallary, Hytaýyň 2018-nji ýyldaky ýyllyk konferensiýasyndaMilliGurluşyk materiallaryToparsementiň ýyllyk satuwynyň 370 million tonna bolandygyny mälim etdi.Jemi we sement satuwynyň 2: 1 derejesine görä, umumy satuw 700 million tonnadan gowrak bolmaly.

Günbatar Hytaý Sement

Günbatar Hytaý Jemi işini giňeltmek üçin sement magdandan peýdalandy.2018-nji ýylda umumy önümçilik kuwwaty 7 million tonna bolan Günbatar Hytaý sementiniň dört jemi önümçilik liniýasy işe girizildi.3-5 ýylyň içinde täze taslamalar arkaly ýyllyk 20 million tonna önümçilik kuwwatyna ýetmek meýilleşdirilýär.

Hytaý United sement

China United Sement Group Co., Ltd., ýyllyk önümçiligi 2 million tonna bolan iki sany umumy önümçilik liniýasyny we ýyllyk goldaw çäge önümçilik liniýasyny gurmak üçin, umumy bahasy 60 million ýuana barabar bolan çäge jemi taslamasy üçin guýma önümçilik mehanizmini ulandy. önümçiligi 1 million tonna.täsiri.A.

Zhejiang Aragatnaşyk Topary: Gurluşyk materiallarynyň ägirt ätiýaçlyklary üçin magdan hukuklaryny almak

Zhejiang welaýatynda giňişleýin transport maýa goýumlary we maliýeleşdirilmegi üçin esasy platforma we transport gurluşygynyň esasy güýji hökmünde Zhejiang Transport Topary, ousoushan şäherindäki Dahuangshan gurluşyk daş magdany üçin 180 million tonna ätiýaçlyk gazandy we gumdaky kärdeşleriniň pikirine girdi. we daş senagaty.Ousoushan şäheriniň Dinghaý etraby, Çengang köçesi, Taoyaomen jemgyýetindäki Dahuangshan gurluşyk daşy (tuff) magdan käninde gazyp almak hukugyny yzygiderli gazandy;Lişui, Lidu etraby, Lixin şäherçesi, Sianyi obasyndaky Suanwu Sin gaýa magdanynyň magdan hukuklary Çeşmeleriň ätiýaçlyklary 12,4071 million tonna;Şengçhouou şäheriniň Sýawang şäheriniň Sihou obasyndaky “Youyouping” bazalt gaýa magdanynyň magdan hukugy 13,604,800 tonna ätiýaçlyk goruna eýe;Pujiang etrabynyň Huangzhai şäherçesiniň Zhangguan obasynda daş magdanlaryny gurmak hukugy 47,371 million tonna ätiýaçlyk goruna eýe.A.

Häzirki wagtda Hytaýyň köp ýerinde gum we çagyl bahalary ýokary bolmagyny dowam etdirýär we ýerli ýerler ýokarlandy.Gigant kompaniýalary, senagat artykmaçlyklaryndan peýdalanyp, Hytaýyň gum we çagyl jemleýji bazarynyň bahasyny durnuklaşdyrmakda uly rol oýnaýan we gum we çagyl agregat pudagyny ösdürýän ägirt uly rol oýnaýan gum we çagyl senagatynyň ýerleşişinde öňdäki orunlary eýeledi.Üýtgetmek we kämilleşdirmek uly ähmiýete eýe.


Iş wagty: Iýun-27-2022