sahypa_banner2

Kömür topary, kömür gazyp almak we kömür ýuwmak prosesinden çykýan gaty galyndy.

Wewep

Kömür gangue diňe bir köp mukdarda saklanýan mineral serişde bolman, eýsem ýokary hilli gum öndürýän çig maldyr.Önümçiligiň öndürijiligi we bölejikleriň hili taýdan tebigy gum bilen deňeşdirip bolar, şonuň üçin kömür gangu beton agregat hökmünde ulanylyp bilner!Kömür topary gum ýasaýjy enjamlar bilen guma öwrülenden soň giňden ulanylýar.Kerpiç ýasamakda, gurluşyk agregatlarynda, silindrde, kerpiç zawodlarynda, gaýtadan işlenen kerpiçlerde, gurluşyk materiallarynda, ýol gurluşygynda we beýleki in engineeringenerçilik taslamalarynda ulanylyp bilner.Roadol gurluşygynda ulanylýar.Asfaltlamak üçin esasy material, täsiri gaty gowy.

 

Mundan başga-da, köp ýer tutýan kömür topary ulanylmaýar.Kömür toparynda sulfidleriň gaçmagy ýa-da syzmagy atmosferany, ekerançylyk ýerlerini we suw howdanlaryny hapalar.Gang daglary hem öz-özünden ýanar we ýangyna sebäp bolar, ýa-da ýagyş möwsüminde ýykylar, derýalary süpürip, betbagtçylyklara sebäp bolar.Hytaý 1 milliard tonnadan gowrak kömür toparyny toplady we her ýyl 100 million tonna kömür toparynyň çykaryljakdygy çak edilýär.Şonuň üçin gum ýasamak üçin kömür gangunyň ulanylmagy diňe bir atmosfera gurşawyny gowulaşdyryp bilmän, tebigy gumyň ýerine bazardaky gum basyşyny hem ýeňilleşdirip biler.Emeli gum ýasamak üçin gum ýasamak enjamlaryny ulananyňyzdan soň bahasy iki esse artyp biler, bazara isleg uly we girdejisi gaty giňdir.

 

Kömür topary beton agregat hökmünde ulanylsa, önümçilik üçin haýsy maşynlar gerek?

Stasionar ýykyjy:

1. Eňek döwüjisi

sahypa_pro_bg

Eňek döwüjisi çuň boşlugy ezýär, öli zona ýok, iýmitlendirmek we ezmek netijeliligi ep-esli ýokarlanýar we bir maşynyň energiýa tygşytlylygy 15% -30%, ulgamyň energiýa tygşytlylygy bolsa iki esse artýar.Öňdebaryjy tehnologiýanyň, uzak hyzmat ediş möhletiniň, ygtybarly işlemegiň we aňsat hyzmat etmegiň we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir. Kömür toparyny ýok etmek üçin ilkinji iş enjamy hökmünde ulanylyp bilner.

 

2. Täsir ediji

CI täsir ediji

Täsir ediji, köplenç gum ýasamak we şekillendirmek üçin ikinji derejeli eziji enjamlarda ulanylýar.Taýýar önümiň bölejikleriniň ululygyna ýokary talaplary bolmadyk ulanyjylar kömür toparyny gaty guma öwürmek üçin diňe “eňek döwüjisi + täsir ediji” saýlap bilerler.Gum ýasamagyň hiline has ýokary talaplary bolanlar üçin, gum ýasamak maşynyny has gowy ezmek üçin gaýtadan ulanmaly.

 

3. C seriýaly gum öndürýän maşyn

dster

C seriýaly täsir ediji, ezmek, gum ýasamak we şekillendirmek ýaly üç wezipä eýedir we köplenç önümçilik liniýasyny döwmek we çäge öndürmek üçin ulanylýar.Taýýar maşyn bilen öndürilen gum dänesi doludyr, derejelendiriş ýerliklidir we çykarylyşy durnuklydyr.

 

Jübi gyryjy:

exv (8)

“Mecru” ykjam stansiýasy, iş ýeriniň islendik ýerine gönüden-göni sürülip bilinjek, çylşyrymly saýt infrastrukturasyny we aýry-aýry komponentleri gurýan kömekçi desgalary ýok edip, iş wagtynyň sarp edilmegini azaldyp boljak toplumlaýyn iş usulyny kabul edýär.

 

Ulanyjylar amatly gurnama, güýçli hereketlilik, netijeli material daşamak we güýçli uýgunlaşma aýratynlyklaryna eýe bolan çig maly gaýtadan işlemegiň görnüşine, göwrümine we taýýar material talaplaryna görä dürli konfigurasiýa görnüşlerini kabul edip bilerler.


Iş wagty: Iýul-07-2022