Magnit minerallary bölüji maşyn

Gysga düşündiriş:

Gara metallar: galp gematit, gematit, limonit, siderit, marganes we ş.m.
Reňkli metallar: wolframit, granat we beýleki minerallary bölmek.
Seýrek metallar: tantalitiň, demir-lepidolitiň, monazitiň, ksenotimiň we beýleki magdanlaryň dikeldilmegi.
Metal däller: kwars, feldspar, kaolin we refrakter materiallary arassalamak we haramlyk.


Önümiň tanyşdyrylyşy

Degişli önümler

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Mekru tarapyndan üpjün edilýän magnit bölüjileriň üç görnüşi bar, olar çygly deprek magnit bölüjileri, gury magnit bölüjiler we ýokary gradiýent magnit bölüjilerdir.
gds

Önümiň artykmaçlyklary:

Universalhliumumy magnit bölüji çygly deprek magnit bölüji hökmünde hem bellidir.Bu pudakda iň giňden ulanylýan we köpugurly modelleriň biridir we materiallary magnit tapawudy bilen bölmek üçin amatlydyr.
Programma: 3 mm-den az bölejikli magnetit, pirit, gowrulan magdan, ilmenit we beýleki materiallary çygly magnit bölmek üçin ulanylýar.Şeýle hem kömüri, metal däl minerallary, gurluşyk materiallaryny we beýleki materiallary demirden aýyrmak üçin ulanylyp bilner.
Üstünlikleri: ýönekeý gurluş, uly gaýtadan işlemek kuwwaty, amatly işlemek we amatly tehniki hyzmat.

Gury magnit bölüji:

Gury magnit bölüji, ýagny gury hemişelik magnit deprek magnit bölüji, kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen ýokary netijelilik magnit bölüji.Güýçli magnit meýdany deprek magnit bölüjisine orta we gowşak magnit minerallaryny üstünlikli bölmäge mümkinçilik berýär.
Ulanylyşy: gowşak magnit minerallarynyň bölünişi.
artykmaçlygy:
1. Uly gaýtadan işlemek kuwwaty, mineral bölejikleriň giň gerimi, ýokary bölüniş takyklygy we dykylmazlyk.
2. Gurluşy ýönekeý, tehniki hyzmat etmek amatly we energiýa sarp edilişi elektromagnit güýçli magnit bölüjiniň bary-ýogy 20% -idir.

Graokary gradiýent magnit bölüji

Gradokary gradiýent magnit bölüji, konsentratyň we metalyň dikeliş derejesini göz öňünde tutup, guýruklaryň derejesini peseldip bilýän we aýralyk indeksini zerurlyklara görä çeýe sazlap boljak ýokary öndürijilikli magnit bölüji enjamyň täze görnüşidir.
Programma: metal magdanlarynyň gödek we süpürilmegi we metal däl magdanlary arassalamak üçin amatlydyr.
Üstünlikleri: ýokary fon meýdan güýji we ýokary magnit meýdany gradienti.

Iş ýörelgesi:

Magnit bölüji, demir poroşoklary we ş.m. aýyrmak üçin tozan granulalary gaýtadan işlemek üçin ulanylýar we magnit bölünişi esasan deprek aýlananda magnit garyş hadysasy bilen amala aşyrylýar.Magnit däl bölejikler we magnit bölejikleri deprek ýüzüne magnit meýdanyndaky magnit güýji bilen çekilýär.Magnit güýjüň tapawudy sebäpli, magnit däl we gowşak magnit bölejikleri dürli zyňylýan traýektoriýalarda ýykylar we iň soňunda deprek ýüzüne ýerleşdirilen bölejikler konsentratlardyr.Deprek magnit ulgamynyň has gowşak magnit tarapyna öwrülensoň, akýan suw turbasyndan sepilen akýan suwuň täsiri bilen konsentrat tankyna akdyrylýar we ahyrynda magnit meýdanyndan çykýar.

202110213146

202110214426

21

Önümiň parametrleri:

Magnit bölüjiniň tehniki parametrleri

Model Gabynyň diametri
(Mm)
Gabyk uzynlygy
(Mm)
Gabyk

aýlanma tizligi (r / min)

Iýmitiň ululygy
(Mm)
Potensial
(T / h)
Kuwwat (kw)
CTB6012 600 1200 <35 2-0 10-20 1.5
CTB6018 600 1800 <35 2-0 15-30 2.2
CTB7518 750 1800 <35 2-0 20-45 2.2
CTB9018 900 1800 <35 3-0 40-60 3
CTB9021 900 2100 <35 3-0 45-60 3
CTB9024 900 2400 <28 3-0 45-70 4
CTB1018 1050 1800 <20 3-0 50-75 5.5
CTB1021 1050 2100 <20 3-0 50-100 5.5
CTB1024 1050 2400 <20 3-0 60-120 5.5
CTB1218 1200 1800 <18 3-0 80-140 5.5
CTB1224 1200 2400 <18 3-0 85-180 7.5
CTB1230 1200 3000 <18 3-0 100-180 7.5
CTB1530 1500 3000 <14 3-0 170-280 11
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Specialörite önümler

Önümlere dolanmak