Köp silindrli gidrawlik konus ýykyjy

Gysga düşündiriş:

Ulanylýan ýerler: gum we çagyl döwmek, magdanlary döwmek, daşlary döwmek, himiki önümçilik, ýol gurluşygy, infrastruktura, energiýa we ş.m.
Ulanylýan materiallar: Kwars, derýa daşlary, kalsit, dolomit, granit, bazalt, demir magdany, hek daşy, diabase, gök daş we beýleki gaty we orta gaty gaýalar.
Iýmitlendirmegiň ululygy: 50450mm
Gaýtadan işlemek kuwwaty: 45-1200t / sag


Önümiň tanyşdyrylyşy

Degişli önümler

Önümiň tanyşdyrylyşy:

“Mecru HPG” köp silindrli konus döwüjisi, esasan, ikinji tapgyr aralyk döwmekde we metal magdanlarynda, gum we çagyl agregat gaýtadan işlemekde üçünji basgançakly ezmekde ulanylýar.Kreýçiniň howpsuzlygy, sazlamak we gulplamak hemmesi gidrawlik enjamlary ulanýar, şonuň üçin beýleki döwüjilerde ýok zat bar.Zyňyndy portuny sazlamak amatly, ezilmedik zatlary geçende artykmaç ýük koeffisiýenti az.Ezýän boşlukda petiklenmedik zatlary çykarmak aňsat.

Önümiň artykmaçlyklary:

1. Gidrawlik enjamlary ätiýaçlandyryjy, sazlaýjy we gulplamak üçin ulanylýar.Zyňyndy portuny sazlamak amatly we ezilmedik zatlary geçende az artykmaç koeffisiýenti bar.
2. Mekru enjamlary we boşluk görnüşini yzygiderli optimizirleýär, bu diňe bir laminasiýa ezmegiň netijeliligini ýokarlandyrman, eýsem ezmegiň ýokary netijeliligini hem däl, ejiz bölekleriň könelmegini hem peseldýär we önümçilik çykdajylaryny azaldýar.
3. Taýýar önüm kub şekilli we ýokary däneli mazmuna eýedir, bu diňe bir taýýar önümiň hilini ýokarlandyrman, eýsem enjamyň we tutuş ulgamyň önümçilik bahasyny hem peseldýär.
4. Bir maşyn dürli eziji boşluk görnüşlerini üýtgedip biler.Enjam birnäçe orta eziji we inçe eziji boşluklar bilen enjamlaşdyrylandyr.Maşyn boşlugynyň görnüşini öwürmek üçin diňe degişli boşluk görnüşli liner ýaly bölekleri çalşyp bolar.

gd

Iş ýörelgesi:

Konus döwüji, döwülen diwary diwar bilen togalanýan minar diwaryň arasyndaky materialy gysmaga we üýşürmäge iterýän, üýtgeşik ýeňiň hereketi bilen konusy herekete getirýär.Laminasiýa teoriýasyna görä, material öz gurluşyna görä köp ugurda güýçlere sezewar edilýär.Zyňyndy talaplaryna laýyk gelýän eziji diwaryň süýşýän boşlugyndan düşýän durnukly daş bölejikleri emele getirmek üçin ezilýär we polat edilýär, galan materiallar bolsa çykaryş islegine ýetýänçä döwülmegini dowam etdirýärler.

98a38d0b3c1fd8cbc24552b72715272
7db5563ae60b8c71378e51550680da5
IMG_0312

Önümiň parametrleri:

HPG köp silindrli konus döwüjiniň tehniki parametrleri

Model Gowak Iýmitlenmegiň ululygyny açyň
(Mm)
Sideapyk gaplama ululygy
(Mm)
Minimal rozetka
(mm)
Potensial
(t / sag)
Kuwwat
(Kw)
HPG100 C1 (Goşmaça gödek) 175 140 19 45-100 90
C2 (gödek) 125 105 13
M (Orta) 100 70 10
F1 (Gowy) 71 50 9
F2 (Goşmaça jerime) 33 20 6
HPG200 C2 (gödek) 235 190 19 65-250 160
M (Orta) 171 120 16
F1 (Gowy) 150 95 13
F2 (Goşmaça jerime) 116 70 8
HPG300 C1 (Goşmaça gödek) 265 230 25 85-440 220
C2 (gödek) 240 210 20
M (Orta) 190 150 15
F1 (Gowy) 145 105 11
F2 (Goşmaça jerime) 120 80 8
HPG400 C1 (Goşmaça gödek) 360 290 30 135-625 315
C2 (gödek) 310 250 25
M (Orta) 260 196 20
F1 (Gowy) 182 110 13
F2 (Goşmaça jerime) 135 90 10
HPG500 C1 (Goşmaça gödek) 370 330 38 200-790 400
C2 (gödek) 320 290 28
M (Orta) 245 210 22
F1 (Gowy) 180 130 13
F2 (Goşmaça jerime) 150 95 10
HPG800 C1 (Goşmaça gödek) 450 352 38 265-1200 630
C2 (gödek) 373 298 32
M (Orta) 340 275 25
F1 (Gowy) 280 230 16
F2 (gaty gowy) 235 150 10
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Specialörite önümler

Önümlere dolanmak