Sürüji hereketlendiriji ykjam täsir ediji

Gysga düşündiriş:

Ulanylýan ýerler: gum we çagyl howly, magdançylyk, kömür gazmak, beton garyjy zawod, gury minom, gurluşyk galyndylaryny ezmek we gaýtadan işlemek we ş.m.
Ulanylýan materiallar: kömür gangue, gum, bazalt, granit, derýa daşlary, magdan galyndylary, gurluşyk galyndylary we beýleki materiallar.
Iýmitlendirmegiň ululygy: ≤800mm
Göwrümi: 100-500t / sag


Önümiň tanyşdyrylyşy

Degişli önümler

Önümiň tanyşdyrylyşy:

“Crawler Mobile” täsir ediji enjam, esasy enjam hökmünde täsiri ezýän ykjam eziji enjamdyr.Ulanyjylar taýýar materiallaryň görnüşlerine, terezisine we talaplaryna görä önümçilik üçin dürli konfigurasiýalary kabul edip bilerler.Çalt hereket edýän we amatly geçişiň aýdyň artykmaçlyklary bar.Göwnejaý konfigurasiýadan soň, tutuş enjam güýçli uýgunlaşma we güýçli eziji güýje eýe.

Önümiň artykmaçlyklary:

1. Zerur internet arkaly maglumatlary hakyky wagtda ýükläň we uzakdaky näsazlygy anyklamak we tehniki hyzmat etmek üçin enjamlaryň işleýşine gözegçilik ediň.
2. Merkezleşdirilen dolandyryş ulgamy, ähli enjamlar suwuk kristal displeý arkaly işledilip bilner, ulgam iş tizligini sazlaýar, amal ýönekeý, takyk we täsirli.
3. Taýýar materiallaryň çykarylyşyny enjamlaşdyrmagyň sanlylaşdyrylyşyny we akyl ýetirişini amala aşyrmaga kömek edýän datçik bilen ölçäp bolýar.
4. guşaklaryň hemmesi aşaga çydamly we çydamly ultra giň we galyň materialdan ýasalýar.Gapdal çykaryş kemeri gidrawliki bukulyp ýa-da aňsat daşamak üçin uzaldylyp bilner we iş we transport şertleriniň arasynda çalt üýtgedilip bilner.Yza gaýyş guşagy aýlanyp we bukulyp bilner.
5. EFI turbodromly sowadylan dizel hereketlendirijisi, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak.
6. Göni hereketlendiriji doly gidrawliki ulgam, ykjam ýerleşiş we ýokary geçiriş netijeliligi.Toz geçirmeýän, zarba geçirmeýän we çyglylyga garşy täsir açyk howa gurşawyndan gorkman ajaýyp.
7. Artykmaç artykmaç ýüklemek funksiýasy şowsuzlygyň derejesini netijeli peseldýär we hyzmat möhletini uzaldýar.

Iş ýörelgesi:

Çig mal, ezmek üçin elek funksiýasy bilen titreýän iýmitlendiriji arkaly döwüjä girýär.Ezilen materiallar barlanandan soň, hünärli adamlar kemerden geçer we hünärsizler ezmegi dowam etdirmek üçin gaýyş kemeri arkaly döwüjä geçer.Closedapyk zynjyr ulgamy tegelek titreýän ekran arkaly emele gelýär.Ezmek talaplara laýyk gelenden soň, taýýar materiallar konweýer tarapyndan daşalýar we taýýar materiallar ahyrsoňy alynýar.

hfgd (3)
hfgd (2)
hfgd (1)

Önümiň parametrleri:

Gözegçiniň täsir ediji enjamynyň tehniki parametrleri

Haryt TF411 / TF411S TF421 / TF421S TF431 / TF431S TF521 / TF521S TF5231 / TF531S
Crusher modeli CI411 CI421 CI431 CI521 CI531
Iýmitlendiriji modeli ZSW3896 ZSW4211 ZSW4913 ZSW1242 ZSW1344
Ekranyň modeli YK1225 YK1330 YK1445
Göwrüm (t / sag) 100-200 200-350 250-450 200-300 300-500
Iýmitlendirmegiň ululygy (mm) 930 * 580 960 * 1360 1050 * 1700 1380 * 1000 1570 * 1050
Ulagyň ululygy (mm) 12450 * 2500 * 3110 15000 * 3200 * 3800 15000 * 3200 * 3800 16335 * 3675 * 3750 17375 * 4240 * 3920
Iş ölçegi (mm) 12450 * 2500 * 3110 16618 * 3388 * 3800 17100 * 3400 * 3800 16335 * 6805 * 5060 17375 * 8050 * 5030
Agramy (t) 30/38 46/55 53/60 60 72
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Specialörite önümler

Önümlere dolanmak