Sürüji ykjam eňek döwüjisi

Gysga düşündiriş:

Ulanylýan ýerler: dag magdanlaryny döwmek, gurluşyk galyndylaryny döwmek we gaýtadan işlemek, gurluşyk jemi önümçiligi, awtoulag ýollary, demir ýol gurluşygy, ýol we köpri gurluşygy we beýleki pudaklar.
Ulanylýan materiallar: gurluşyk galyndylary, demir magdany, magdan, hek daşy we beýleki materiallar.
Iýmitiň ululygy: 400-1000mm
Gaýtadan işlemek kuwwaty: 100-450t / sag


Önümiň tanyşdyrylyşy

Degişli önümler

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Süýşýän eňek döwüjisi, Mekru tarapyndan işlenip düzülen doly gidrawliki hereketlendiriji, süýreniji görnüşli ykjam eziji enjam.Enjamlar esasan iýmitlendirijiden, eňek döwüjiden we guşak konweýerinden durýar we önümçilik işi birleşdirilýär.

Önümiň artykmaçlyklary:

1. Bütin enjam birleşdirildi.Sahypa gelensoň, taýýarlyk wagtyny tygşytlaýan model infrastrukturasy gurulmazdan operasiýa gönüden-göni amala aşyrylyp bilner.
2. Kuwwat ulgamy, energiýa tygşytlaýan we ekologiýa taýdan arassa turbo görnüşli dizel hereketlendirijisini ulanýar.Göni gönüden-göni hereket edýän doly gidrawlik ulgamy ykjam ýerleşişine, ýokary netijeliligine we ajaýyp tozan, şok we çyglylyga garşy täsirlerine eýedir.
3. Saýlanan döwüjiniň eziji boşlugy, uly täsirli urgy we gowy eziji täsiri bilen "V" dizaýnyny kabul edýär.Qualityokary hilli polat guýma, ygtybarly we çydamly ulanmak.Qualityokary hilli ýörite podşipnikler, ýokary göterijilik ukyby we uzak ömri.
4. Sazlanan titreýän iýmitlendiriji diňe bir hapa we galyndylary aýryp bilmän, eýsem önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp, materiallary yzygiderli we birmeňzeş eltip, indiki eziji liniýanyň gaýtadan işleýiş kuwwatyna laýyk gelýän iýmit mukdaryna gözegçilik edip biler.
5. Merkezleşdirilen dolandyryş ulgamyny kabul etmek we LCD ekranda görkezmek, amal ýönekeý we amatly we ulanmak aňsat.

Iş ýörelgesi:

Eňegiň eziji enjamlary köplenç materiallary gödek ezmek we gurluşyk galyndylaryny ilkinji gezek ezmek üçin ulanylýar.Ilki bilen, deslapky barlag funksiýasyna eýe bolan titreýän iýmitlendiriji arkaly eňek döwüjiniň eziji boşlugyna girýär.Ezýän kamerada doly gysylansoň we ezilenden soň, indiki ädim üçin kemer konweýeriniň üsti bilen beýleki enjamlara iberilýär ýa-da ezmek işini tamamlamak üçin kemer konweýeriniň üsti bilen gönüden-göni boşadylýar.

HFGD (3)
HFGD (2)
HFGD (1)

Önümiň parametrleri:

Çekiji eňek döwüjiniň tehniki parametrleri

Taslama TC96 TC106 TC116
Crusher modeli C96 C106 C116
Giriş ululygy (mm) 930 * 580 1060 * 700 1150 * 800
Akymyň açylyş ululygy (mm) 60-175 70-200 70-200
Iýmitlendiriji modeli ZSW3896 ZSW4211 ZSW4913
Uzynlygy (mm) 3800 4200 4900
Ini (mm) 900 1100 1300
Iýmitlendirmek beýikligi (mm) 3500 3800 4000
Boş düşüriş beýikligi (mm) 3200 3500 3600
Ulagyň ululygy (uzynlygy * ini * beýikligi) (mm) 12450 * 2500 * 3100 14000 * 3147 * 3700 15600 * 3200 * 3800
Gaýtadan işlemek kuwwaty (t / sag) 100-200 155-350 170-450
Agramy (t) 30 46 52
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Specialörite önümler

Önümlere dolanmak