Sürüji agyr görnüşli ykjam skalper

Gysga düşündiriş:

Arza meýdançasy: Dürli karýerler we ýykylýan galyndylary barlamak, magdan işleri we ş.m.
Ulanylýan materiallar: gurluşyk galyndylaryny, gaýalary, magdany, petikli ýol asfalt betonyny we beýleki materiallary barlamak.
Iýmitiň ululygy: 10-26mm
Gaýtadan işlemek kuwwaty: 80-800t / sag


Önümiň tanyşdyrylyşy

Degişli önümler

Önümiň tanyşdyrylyşy:

“Mecru TZS1548” agyr ýükleýji barlag stansiýasy gönüden-göni iş ýerinde açylyp bilner, götermek aňsat we ýokary barlag netijeliligi, bu päsgelçilikler we şäher ýykylmagy ýaly kyn meýdan amallary üçin örän amatly.Machinehli enjam titremäniň çeşmesinden, ekranyň korpusyndan, ekran torundan we çekiji şassiden durýar.Gözegçiniň üstünde hereket edýän agyr ykjam barlag stansiýasy.Onda magdan barlagy we ykjam skriniýa ulgamynda amaly ssenariýalaryň giň topary bar.Esasy döwüjisi bilen birleşdirilip, bir setirli ekran hökmünde ulanylyp bilner
HGFD (1)

Önümiň artykmaçlyklary:

1. Agyr ekranly ajaýyp dizaýn, esasy döwüjisi bilen bilelikde işlemäge mümkinçilik berýär we birinji hatar barlamak üçin ýokary öndürijilikli hereketlendiriji ykjam agyr gabykly skrining enjamy hökmünde hem ulanylyp bilner.
2. Gezelenç görnüşli dizaýn ýer synagyndan gorkmaýar we hereket erkin.Geçiş çalt gazanylyp bilner we çylşyrymly ýer hem aňsatlyk bilen geçip biler.
3. Uly hopper, doly ýük işleýşi, uly ýygnamak kuwwaty we uly işleýiş ukyby.
4. performanceokary öndürijilikli ekran gutusy, ýokary ekran netijeliligi bilen dürli ekranlar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Ekranyň ululygy müşderiniň çykaryş talaplaryna laýyklykda saýlanyp bilner we ekrany çalyşmagyň netijeliligi ýokarydyr.

HGFD (2)

Iş ýörelgesi:

Ekranlaşdyrylmaly material iýmit portunyň üsti bilen iýmitlenýär we barlag bejergisi üçin konweýer kemeri bilen ekran gutusyna sürülýär.Barlagdan soň dürli ululykdaky materiallar dürli akym portlary arkaly boşadylýar.Agyr görnüşli ekranyň ajaýyp dizaýny, esasy döwüjisi bilen bilelikde işlemäge mümkinçilik berýär we birinji hatar barlamak üçin ýokary öndürijilikli göçme ykjam agyr gabykly barlag enjamy hökmünde hem ulanylyp bilner.

1603

3502

Önümiň parametrleri:

TZS1548 çekiji agyr barlag stansiýasy

Haryt TZS1548
Model TZS1548
Öň saýlanan ekranyň ini x uzynlygy (mm) 1570x5000 1570x5000
gatlak 2
Iýmitlendiriji kuwwaty (m ^ 3) 7 7
Ulagyň ululygy (uzynlygy * ini * beýikligi) (mm) 14901 * 3550 * 3752 14901 * 3550 * 3752
Gaýtadan işlemek kuwwaty (t / sag) 80-800 80-800
Agramy (t) 36 36
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň