Agyr wezipe görnüşi täsir ediji

Gysga düşündiriş:

Ulanylýan ýerler: magdan gazmak, demir ýol gurluşygy, infrastruktura, awtoulag ýoly, energiýa, sement, himiýa we beýleki pudaklar
Ulanylýan materiallar: derýa daşy, granit, demir magdany, hek daşy, şlak, kwarsit, gurluşyk galyndylary, gum we çagyl agregatlary we ş.m. ýaly dürli magdanlar.
Iýmitiň ululygy: 0001000mm
Göwrümi: 60-700t / sag
Önümiň tanyşdyrylyşy:


Önümiň tanyşdyrylyşy

Degişli önümler

Önümiň tanyşdyrylyşy:

MECRU täsir ediji, içerde we daşary ýurtda has ösen eziji tehnologiýany özüne siňdirýär we rotoryň arassalanan enjamlary we dürli programmalar üçin eziji boşlugy üçin köp sanly täze çydamly materiallary kabul edýär, bu bolsa aşaga garşylygy we enjamlaryň işleýşini ep-esli ýokarlandyrýar. we gaýtadan işlemek kuwwaty ep-esli ýokarlanýar.gowulaşdyrmak.Orta gatylygy we pes abraziw agregatlary ezmek işinde giňden ulanylýar.

Önümiň artykmaçlyklary:

1.Bu güýçli we ýokary güýçli rotor dizaýnyny kabul edýär, has güýçli täsir ediji we eziji güýç we has uly kinetiki energiýa, uly material bölekleri ezmekden gorkmaz ýaly.
2. Kesiji enjamy birnäçe maksat bilen ulanyp bolýar.Täsir çarçuwasynyň gurnamasyny sazlamak bilen, gödek ezmek bilen orta we inçe ezmegiň arasynda öwrüp bolýar.
3. Uly iýmitleniş ululygy bilen iýmitlenmegiň iň uzynlygy 1000 mm-e ýetip biler we uly material bölekleri gönüden-göni döwüjä iýmitlendirilip bilner.
4. Tabak çekiç diňe bir C görnüşli dizaýny kabul etmän, eýsem ýokary egin-eşiklere çydamly materiallary hem saýlaýar, şonuň üçin ezmegiň netijeliligi ýokarlanar we könelmegine garşylyk hem ep-esli ýokarlanar.
5. Eger geýilýän bölekleri çalyşmak ýa-da enjamy düýpli abatlamak zerur bolsa, çarçuwany aňsatlyk bilen açyp bolýar.

hgfd

Iş ýörelgesi:

Täsir energiýasy materialy ezmek üçin ulanylýar.Motor tarapyndan dolandyrylýan rotor ýokary tizlikde aýlanýar.Haçan-da material üfleýjiniň täsir meýdanyna girende, rotordaky üfleýji bilen çaknyşýar we döwülýär.Garşylyk çyzgysy çekiç hereket meýdanyna gaýdyp gelýär we ýene döwülýär.Bu amal, zerur bölejikleriň ululygyna bölünip, çykaryş portundan çykýança gaýtalanýar.

IMG_2779
IMG_2789
IMG_2792

Önümiň parametrleri:

modeli Iýmitlendirmegiň ululygy (mm) Iýmitlenmegiň iň uly ululygy (mm) sygymlylygy (t / h) kuwwat (kw) agramy
(T)
CI411 820 * 980 600 100-200 90-200 12
CI412 430 * 980 300 60-130 90-200 12
CI421 960 * 1360 800 200-400 180-250 17
CI422 450 * 1360 350 80-250 180-250 17
CI431 1050 * 1700 800 300-500 200-400 24
CI432 600 * 1700 350 120-300 200-400 24
CI441 1350 * 1950 1000 400-700 220-440 29.6
CI442 650 * 1950 350 150-400 220-440 29.6
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Specialörite önümler

Önümlere dolanmak