sahypa_banner2

Kazyýetler

 • 280T / sag Kuzhou şäherindäki gurluşyk galyndylaryny zyňmak liniýasy

  280T / sag Kuzhou şäherindäki gurluşyk galyndylaryny zyňmak liniýasy

  Jikme-jik konfigurasiýa Müşderiniň talaplaryna laýyklykda, gurluşyk galyndylaryny aňsatlyk bilen ezip bilýän müşderi üçin eňek ezýän zawod taýýarladyk.Gurluşyk galyndylaryny bejermezden ozal tertipläp bolýar, uly beton bloklary we demir simleri alyp bolýar we ...
  Koprak oka
 • Anhui 400t / sag gurluşyk galyndylaryny arassalamak liniýasy

  Anhui 400t / sag gurluşyk galyndylaryny arassalamak liniýasy

  Jikme-jik konfigurasiýa Müşderiniň zerurlyklaryny we önümçilik ýerlerini birleşdirip, gaýtadan işlenen materiallaryň görnüşine, göwrümine we taýýar material talaplaryna laýyklykda kompaniýamyz müşderileri ezmek üçin hereketlendiriji görnüşli ykjam garşylyk stansiýasy bilen enjamlaşdyrdy we titreýän ekran ...
  Koprak oka
 • Belarus 300t / sag magdany döwmek we barlamak

  Belarus 300t / sag magdany döwmek we barlamak

  Jikme-jik konfigurasiýa Işlenilen çig malyň görnüşine, göwrümine we taýýar material talaplaryna laýyklykda müşderiniň zerurlyklaryny we önümçilik ýerlerini birleşdirip, kompaniýamyz müşderilere süýrenijiniň täsirini ezýän enjamlar we göçme ykjam barlag enjamlary bilen enjamlaşdyrdy.Gözlegçi impa ...
  Koprak oka
 • Kongoda 420T / sag barlag taslamasy

  Kongoda 420T / sag barlag taslamasy

  Jikme-jik konfigurasiýa Müşderiniň zerurlyklary bilen utgaşdyrylan agyr ekran zawody özleşdirildi, ähli enjamlar titremäniň çeşmesinden, ekranyň korpusyndan, ekranyndan we gözleg şassisinden durýar, bu diňe bir esasy döwüjisi bilen işlemän, eýsem ýeke-täk ulanylyp bilner. barlag setiri.C ...
  Koprak oka
 • Şandong 200T / sag gurluşyk galyndylaryny arassalamak liniýasy

  Şandong 200T / sag gurluşyk galyndylaryny arassalamak liniýasy

  Jikme-jik konfigurasiýa Gurluşyk galyndylarynyň aýratynlyklaryna laýyklykda we müşderileriň islegleri bilen utgaşyp, MECRU müşderilere süýrenijiniň täsir ediji döwüjisi + süýreniji ulag serişdesiniň işleýiş prosesi bilen enjamlaşdyryldy. Synag arkaly döwülen çäge agregatyndan soň gönüden-göni dürli kesgitli bolup bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Içki Mongoliýa 340t / sag magdanyň jemi eziji liniýa

  Içki Mongoliýa 340t / sag magdanyň jemi eziji liniýa

  Jikme-jik konfigurasiýa Bu taslamada, granitiň gaty gurluşy sebäpli, gödek ezmek üçin süýreniji eňek döwüjisi saýlandy.“Mecru” süýreniji eňegini ezýän enjamlary, süýrenijiniň täsirini ezýän enjamlary we süýreniji ykjam barlag enjamlaryny birleşdirip bilýän gurluşyk bölümine birleşdirýäris ...
  Koprak oka
 • Wenesuela 220t / sag hek daşyny ezýän önümçilik liniýasy

  Wenesuela 220t / sag hek daşyny ezýän önümçilik liniýasy

  Jikme-jik konfigurasiýa Hek daşynyň gatylygy pes, şonuň üçin ezmek täsir ediji döwüjini gönüden-göni saýlap biler.Müşderi infrastruktura maýa goýumlaryny azaltmak isledi, şonuň üçin müşderini ykjam eziji stansiýa bilen üpjün etdik.Wibrasiýa ekrany bilen, ezilmegi, ekrany görüp bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Henan 300t \ h gurluşyk galyndylaryny arassalamak liniýasy

  Henan 300t \ h gurluşyk galyndylaryny arassalamak liniýasy

  Jikme-jik konfigurasiýa Gurluşyk galyndylarynyň aýratynlyklaryna we müşderileriň zerurlyklaryna laýyklykda, “Mecru” müşderilere süýrenijiniň täsir ediji döwüjisi + gözleg enjamynyň işleýiş prosesi bilen enjamlaşdyryldy.Ezilen gum we çagyl agregatlar barlanandan soň, taýýar material ...
  Koprak oka
 • Günorta Afrika mis konsentratory

  Günorta Afrika mis konsentratory

  Jikme-jik konfigurasiýa Magdan gazylan magdan ilki bilen eňek döwüjisi bilen ezilýär we oňat nepislige ezilenden soň top degirmenine deň derejede iberilýär we magdan top degirmeni tarapyndan ezilýär.Soňra indiki proses-klassifikasiýa giriziň.Spiral klassifikator arassalaýar we klassifikasiýa ...
  Koprak oka
 • Günorta Afrikanyň altyn konsentratory

  Günorta Afrikanyň altyn konsentratory

  Jikme-jik konfigurasiýa Magdan gazylan magdan ilki bilen eňek döwüjisi bilen ezilýär, oňat nepislige ezilýär we top degirmenine deň derejede iberilýär.Magdan top degirmeni bilen ezilýär we ýere degýär.Soňra indiki prosese giriň - bahalandyrmak.Spiral klassifikatoryň üsti bilen baha berenden soň flotatiýa iberilýär ...
  Koprak oka
 • Tanzaniýadaky Nikel Ore konsentratory

  Tanzaniýadaky Nikel Ore konsentratory

  Jikme-jik konfigurasiýa Müşderilerimiz üçin saýlaýan esasy enjamlarymyz eňek döwüjisi, top degirmeni, flotasiýa öýjügi, klassifikator, titreýän iýmitlendiriji we beýleki enjamlar.Enjamlaryň arasyndaky ajaýyp hyzmatdaşlyk flotasiýa derejesine we nikel magdanynyň girdejisine uly peýdalydyr.Sazlama ...
  Koprak oka
 • Zambiýa mis konsentratory

  Zambiýa mis konsentratory

  Jikme-jik konfigurasiýa Magdan gazylan magdan ilki bilen eňek döwüjisi bilen ezilýär we oňat nepislige ezilenden soň top degirmenine deň derejede iberilýär we magdan top degirmeni tarapyndan ezilýär.Soňra indiki proses-klassifikasiýa giriziň.Spiral klassifikator arassalaýar we klassifikasiýa ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2