sahypa_banner2

Hunan derýasynyň çagyl çäge önümçilik liniýasy

Esasy profil

  • Önümçilik kuwwaty: 250t / sag
  • Ulanylýan materiallar: derýa daşlary.

Giriş

Ykdysadyýetiň yzygiderli ösmegi we gozgalmaýan emläk pudagynyň güýçli ösmegi bilen tebigy gum we çagyl baýlyklarynyň sarp edilmegi gaty köp, tebigy gum we çagyl baýlyklary kem-kemden ýetmezçilik edýär we emeli gum öndürmek pudagy gülläp ösüp başlady.Derýa daşlary ýokary hilli maşyn öndürýän gum çig malydyr.Öndürilen taýýar gum ýokary standart gurluşyk gumynyň talaplaryna laýyk gelýär we müşderiler tarapyndan biragyzdan ykrar edildi.

Bu önümçilik liniýasynyň müşderisi ýerli derýa daşlary baý bolan Hunanda ýerleşýär we ýerli bazarda gum we çagyl agregatlaryna uly isleg bar.Dürli gözleglerden soň, müşderi sagatda 250 tonna maşyn öndürýän çägeli önümçilik liniýasyny düzmek üçin “Maikelu Heavy Industries” -ny saýlady.

daş

Jikme-jik konfigurasiýa

Productionhli önümçilik liniýasy müşderiniň isleglerine görä düzülendir.Esasy enjam aşakdakylary öz içine alýar: titreýän iýmitlendiriji, C seriýaly eňek döwüjisi we C seriýaly ýokary öndürijilikli gum öndürýän maşyn, tamamlanan önümçilik liniýasyny emele getirmek üçin YK titreýän ekran we çelek tigirli çäge ýuwujy maşyn.

Sazlama sanawy

Iýmitlendirmek Wibrasiýa iýmitlendiriji 1 toplum
Gödek ezmek Gödek ezmek 1 toplum
Inçe döwmek, şekillendirmek we gum ýasamak ýokary netijelilik çäge öndürýän maşyn 1 toplum
barlag YK titreýän ekran 2set
gum ýuwmak Tigir çelegi çäge kir ýuwýan maşyn 1set

Üstünlik

1. Professional inersenerler, durnukly önümçilik, ykjam akym we kiçi aýak yzy bilen ýerinde gözden geçirilenden soň müşderiler üçin düzýärler.
2. Önümçilik liniýalarynyň ýerlikli bölünişi, netijeli önümçilik we ýokary eziş tizligi.
3. Ulanylýan çäge öndürýän maşyn, ýokary önümçilik çägine we ýokary standart çäge we çagyl talaplaryna laýyk gelýän taýýar önümiň gowy däne görnüşine eýe.
4. Her bir işleýiş maşynynyň ajaýyp hili, uzak ömri we doly hil barlagy hyzmaty bar.

Wideo

Biziň ýerine ýetiren ähli zawod taslamalarymyz ýokary woltly kabelleri, gurluşyk simlerini, optiki süýümli kabelleri we maglumat kabellerini we ş.m.

mysal_ wideo_1
bofang
mysal_ wideo_2
bofang
mysal_ wideo_3
bofang
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Specialörite önümler

Kazyýetlere dolan