sahypa_banner2

Anhui sement önümçilik liniýasy

Esasy profil

  • Amatly material: hek daşy
  • Çykyş ölçegi: 0-5mm
  • Ulanyş gerimi: gurluşyk
  • Gaýtadan işlemek kuwwaty: 600tpd

Giriş

Sement öndürmek üçin ulanylýan enjamlaryň bir toparyndan ybarat önümçilik liniýasy. Esasan ezmek we prehomogenizasiýa, çig maly taýýarlamak birmeňzeşleşmek, gyzdyrmagyň çüýremegi, sement klinkeri otlamak, sement üwemek we gaplamak we ş.m. sement üwemek sementiň soňky ädimidir. Önümçilik. Onuň esasy wezipesi, bölejikleriň ululygyna sement klinker tozy üwemek we belli bir bölejik derejesini düzmekdir.

daş

Jikme-jik konfigurasiýa

Müşderiniň islegi bilen bilelikde, sement aýlanýan peç we top öndürýän enjamlar bilen enjamlaşdyrylan müşderiler üçin.

Sazlama sanawy

Iýmitlendirmek Bir Stocka 1 toplum
Abraziw poroşok Top degirmeni 1 toplum
Ningakmak aýlanýan sement peçleri 1 toplum

Üstünlik

1. aýlanýan peç doly negatiw basyş önümçiligi, howa akymynyň durnukly bolmagy, durnukly önümçilik we işleýiş, ýokary howpsuzlyk.
2. Energiýanyň pes sarp edilmegi we pes energiýa sarp edilişi müşderileriň önümçilik bahasyny ep-esli azaldar we kärhanalaryň ykdysady peýdalaryny ýokarlandyrar.
3. Önümiň ajaýyp önüminiň hili we pes şowsuzlyk ähtimallygy müşderileriň iş bahasyny we tehniki hyzmatyny azaldýar.
4. top degirmeni ýokary güýçli aşaga garşy material, kiçi köýnek, materiallary tygşytlamak, galyndylary azaltmak.
5. aýlanýan peç kämillik ýaşyna ýeten önüm, ony döwmek aňsat däl we MECRU öndürijiniň hilini barlamak hyzmatynyň ajaýyp hyzmatyna eýedir.

Wideo

Biziň ýerine ýetiren ähli zawod taslamalarymyz ýokary woltly kabelleri, gurluşyk simlerini, optiki süýümli kabelleri we maglumat kabellerini we ş.m.

5.2
bofang
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Specialörite önümler

Kazyýetlere dolan