sahypa_banner2

Kongoda 420T / sag barlag taslamasy

Esasy profil

  • Göwrümi: 420T / sag
  • Amatly materiallar: galyndylary barlamak, gaýa, magdan, köne asfalt beton barlag materiallary

Giriş

Müşderiniň asyl barlag liniýasynyň öndürijiliginiň ýoklugy, pes netijelilige sebäp bolup, önümçilik prosesine çynlakaý täsir etdi, şonuň üçin gyssagly barlag liniýasy gerek.“Mecru crawler” agyr ekran zawody gönüden-göni iş ýerinde başlap biler, hereket etmek aňsat, ýokary barlag netijeliligi, şäher ýykylmagy we beýleki kyn meýdan amallary üçin amatly.

daş

Jikme-jik konfigurasiýa

Müşderiniň islegleri bilen utgaşdyrylan agyr ekran zawody özleşdirildi, ähli enjamlar titremäniň çeşmesinden, ekranyň korpusyndan, ekranyndan we süýreniji şassisinden durýar, bu diňe bir esasy döwüjisi bilen işlemän, eýsem bir setir hökmünde hem ulanylyp bilner. barlag.

Sazlama sanawy

Ekran Çekiş agyr ekran zawody 1 toplum

Üstünlik

1. Agyr ekranyň ajaýyp dizaýny, diňe bir esasy döwüjisi bilen bilelikde işlemän, eýsem birinji hatar barlamak üçin ýokary öndürijilikli göçme ykjam agyr enjam hökmünde hem ulanylyp bilner.
2. rainerden gorkman, süýrenmek dizaýny, erkin hereket etmek, çylşyrymly ýer hem aňsatlyk bilen geçip biler.
3. Uly hopper, doly ýük operasiýasy, uly ätiýaçlyk kuwwaty, uly gaýtadan işlemek kuwwaty.
4. performanceokary öndürijilikli barlag korpusy dürli ekran torlary, ýokary ekran netijeliligi bilen enjamlaşdyrylyp bilner, ekranyň ululygyny saýlamak üçin müşderileriň talaplaryna laýyklykda, ekrany üýtgedeniňizde köp wagt tygşytlanyp bilner.

Wideo

Biziň ýerine ýetiren ähli zawod taslamalarymyz ýokary woltly kabelleri, gurluşyk simlerini, optiki süýümli kabelleri we maglumat kabellerini we ş.m.

IMG_7594
bofang
IMG_7657
bofang
IMG_7684
bofang
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Specialörite önümler

Kazyýetlere dolan