C seriýasy Gum ýasaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:

Programma: metal we metal däl magdanlarda, gurluşyk materiallarynda, garyşyk stansiýasynda, gury minomda, gum we daş agregatda ezmek we beýleki pudaklarda, şeýle hem mehaniki gum we daş şekilinde giňden ulanylýar.
Ulanylýan materiallar: çagyl, kwars daşy, hek daşy, daş daşy, kömür gangue, bazalt, granit, diabase we ş.m.

Iýmit bölejikleriniň ululygy : 30-60mm
Işlemek ukyby : 60-580t / sag


Önümiň tanyşdyrylyşy

Degişli önümler

Önümiň tanyşdyrylyşy:

C seriýaly dikligine täsir edýän çäge öndürýän maşyn, metal we metal däl magdanlarda, gurluşyk materiallarynda, emeli gum ýasamakda we dürli metallurgiýa şlaklaryny döwmekde we şekillendirmekde giňden ulanylyp bilner. kameranyň materialynyň täsiri Burç dizaýny, bölekleri geýmek sarp etmek aňsat däl, önümçilik enjamlarynyň ulanylyş bahasyny gönüden-göni azaldar.

Önümiň artykmaçlyklary:

1, has gowy ezýän kameranyň materialynyň täsiri Burç dizaýny, bölekleri geýmek sarp etmek aňsat däl, önümçiligiň bahasyny peseldýär.
2, ezmek, gum ýasamak we üç funksiýany bir görnüşde emele getirmek.
3, goşa nasos goşundy ulgamy nebit üpjünçiligini üpjün edip biler, nebit akymy ýok bolsa, nebit basyşy awtomatiki ýagdaýda saklanyp, howpsuz we ygtybarly bolup bilmez.
4, inçe ýag çalmak ulgamynyň ulanylmagy, şeýle hem rulman sürtülmesini azaldyp, rulmanyň tizligini ýokarlandyryp biler we iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyrar.
5. Geýim böleklerini diňe çalyşmak gerek, gorag plastinkasy bolsa aşakda enjamlaryň geýilýän böleklerini çalyşmak üçin çykdajylary tygşytlap, aşak we aşak öwrülip biler.
6, enjamlaryň yzygiderli işlemegini üpjün etmek üçin ajaýyp marka bilen.

hgfdu

Iş ýörelgesi:

Motor, ýokary tizlikli aýlanýan silindrli silindr geçiriji böleklerini herekete getirýär, şol bir wagtyň özünde rotoryň ýokary tizlikli aýlanmagy, eplenç bilen birlikde, eziji boşluga sanjymdan soň impelleriň hereketlendirijisiniň tizligine girýär we soňra urulýar. örtük materialy (daşdan urlan daş) ýa-da daş bölegi (daşdan urlan demir), worteks kamerasynyň ýokarsyna ýokary egilen zarbalary öwrüp, hereketiň ugruny üýtgedýär, aşaky hereketi peseldýär we çykarylan material bilen päsgelçilik döredýär üznüksiz material perdesini emele getirmek üçin hereketlendiriji.

hfdtyr (2)
hfdtyr (1)
hfdtyr (3)

Önümiň parametrleri:

C seriýaly wertikal şah gum öndürýän maşynyň tehniki parametrlerine täsir edýär

Model Iýmitiň iň uly ululygy (mm) Amal ukyby (t / sag) Esasy şahanyň tizligi
(r / min)
kuwwat
(Kw)
Gaty material Softumşak material Gum mukdaryny öndürmek ýol hereketi
CI7615 ≤30 ≤35 70-140 150-280 1700-1900 110-150
CI8522 ≤35 ≤45 130-200 220-300 1500-1700 180-264
CI9532 ≤40 ≤50 190-280 320-360 1100-1400 320-400
CI1145 ≤45 ≤55 260-350 420-460 1000-1300 400-500
CI1263 ≤50 ≤60 450-490 500-580 900-1200 315x2
Inçe ýag çalýan stansiýa Iki gezek nasos hereketlendirijiniň güýji 2x0.25kw
Howpsuz gorag Iki gezek goşmaça nebit üpjünçiligi; Akylly nebit üpjünçiligi gysga utgaşdyryjy awtomatiki duralga; Suwuň sowadylmagyna akyl gözegçiligi; Gyş motorly ýyladyş başlaýar
Tankangyç guýulýan ýyladyş güýji 2kw
Ölçegleri (L x W x H) (mm) 825x530x1280
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň