sahypa_banner2

Kompaniýanyň tertibi

Henan Mecru Heavy Industry Technology Co., Ltd., ofis we zawod meýdanyna bölünen Henan welaýatynyň Zhengzhououda ýerleşýär, 35,000 inedördül metr meýdany, şol sanda 30,000 inedördül metrden gowrak zawod meýdanyny öz içine alýar.Kompaniýanyň 200-den gowrak işgäri bar.“Mecru Heavy Industry Technology Co., LTD”akylly eziji we barlag zawodynyň gözleginde, önümçiliginde we satuwynda ýöriteleşdirilen.Gum we çagyl jemleýji gaýtadan işleýiş we mineral materiallary gaýtadan işleýän pudaklaryň hemaýatçysy hökmünde MECRU müşderilere iň oňat tehnologiýa, enjamlar we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin tagalla edýär.

2019-njy ýylda “Mecru Heavy Industry” ISO9001 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy we CE şahadatnamasyndan geçdi we 2020-nji ýylda “ylym we tehnologiýa kärhanasy” hökmünde kesgitlenildi. Kompaniýanyň doly gözleg we gözleg ulgamy bolan hünärmen gözleg merkezi bar. dag magdanlaryny döwmek we barlamak enjamlaryny öndürmek we gum gaýtadan işlemek enjamlary, mineral gaýtadan işleýän enjamlar, sement we hek önümçilik enjamlary gözleg we senagatlaşdyryş işlerinde.Kompaniýa diňe bir intellektual eýeçilik hukugyny oýlap tapmak patentine eýe bolman, eýsem başga-da birnäçe patentine eýe, önümler Russiýa, Malaýziýa, Indoneziýa, Türkiýe, Kanada, Afrika we beýleki 60-dan gowrak ýurt we sebitlere eksport edilýär.

CE şahadatnamasy

IQNet birleşigi - Halkara sertifikat ulgamy

Hil dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasy (2)

Hil dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasy

Hyzmat goldawy

Ylmy we tehnologiki innowasiýa kompaniýanyň uzak möhletleýin ösüşiniň esasy we hereketlendiriji güýji bolup durýar.Dowamly gözleg we ösüş we täzelik MECRU-nyň gum we daş döwmek we skrining pudagynda öňdäki hatarda bolmagy üçin möhüm sebäpdir.Collectedygnalan müşderiniň pikirine we pudagyň ösüşine görä, MECRU her ýyl önümlerini täzelär we kämilleşdirer.

Ölmezlige ýetmek we kärhana markasyny mahabatlandyrmak prosesini öňe sürmek üçin ýokary hilli we tapawutlandyryş önümleri we hyzmatlary bilen MECRU.Işgärler ösüş üçin gowy alyp barmak, has gowy hile ymtylmak maksadymyza hemişelik tagallalarymyzdyr.

MECRU öňünden satuw, satuw, satuwdan soňky ajaýyp hyzmaty bar, müşderiler üçin ajaýyp hyzmaty bermäge borçlanýar.Halkara söwda marketinginden we halkara söwda gepleşiklerinden, tehniki hyzmatdan we satuwdan soňky goldawdan başlap, MECRU ýurtda we daşary ýurtlarda köp ýurtlara we sebitlere hyzmat edip, kem-kemden öz söwda hyzmat ulgamyny döretdi.

Gum we daş jemi gaýtadan işlemek we mineral arassalaýyş pudagynyň öňdebaryjy hökmünde Mecru elmydama ulanyjylara gowy tehnologiýa, amal, tehnologiýa we hyzmat bermäge çalyşýar.

Mekru gymmatlyklary

Mekru esasy gymmatlyklary

Bütewilige, inisiatiwa innowasiýalaryna, hile ymtylmak, hyzmaty gowulaşdyrmak, adamlara gönükdirilen, toparlaýyn işlemek

Bütewilige boýun boluň

Bütewilik ýüz ýyllyk esasdyr.Ak ýürek kärhananyň işiniň esasy ýörelgesidir, Mekru müşderileri ösüş hyzmatdaşlary hasaplaýar, ähli işgärler ak ýüreklilige esaslanýar.

Innowasiýa başlangyjyny alyň

Ylmy we tehnologiki innowasiýa kompaniýanyň uzak möhletleýin ösüşiniň esasy we hereketlendiriji güýji bolup durýar.Dowamly gözleg we ösüş we täzelik Mekrunyň gum we daş döwmek we skrining pudagynda öňdäki hatarda bolmagy üçin möhüm sebäpdir.Collectedygnalan müşderileriň pikirlerine we pudagyň ösüşine görä, “Mecru” her ýyl önümlerini täzelär we kämilleşdirer.

Hiliň yzy

Mekru önümleriň we hyzmatlaryň hili we tapawudy üçin hemişe gök öwüsýär we kärhana markasynyň mahabatlandyrylmagyna kömek edýär.Işgärler ösüş üçin gowy gylyk-häsiýet bilen ösýärler, has gowy hile ymtylmak maksadymyza hemişelik edýän tagallalarymyzdyr.

Näme üçin bizi saýlamaly?

01

Ajaýyp hyzmat

“Mecru” -yň öňünden satuw, satuw, satuwdan soňky ajaýyp hyzmaty bar, müşderilere ajaýyp hyzmat bermäge çalyşýar, özlerini öýlerinde duýsunlar.

02

Adamlary birinji ýerde goýuň

Mekru pudakdaky zehinleri özüne çekýär we her bir işgär üçin durmuşyň gymmatyny görkezmek üçin platforma gurýar.Ajaýyp iş we okuw gurşawyny dörediň we oňat abadançylyk bejergisini we ösüş giňişligini üpjün ediň, adamlary türgenleşdiriň, adamlary maşk ediň, adamlary terbiýeläň.Işgärleriň gazananlaryna hormat goýuň, işgärleriň paýhasyna we ukybyna doly ynanyň.

03

Topar hyzmatdaşlygy

Bilelikde topar bolýar. Makru işgärleriň aýratyn ukybyna uly ähmiýet berýär we toparyň umumy toparlaýyn işlemek ukybyna has köp üns berýär.Ajaýyp topar Mekrunyň ösüşiniň göterijisidir we topar hyzmatdaşlygy ukyby Mekrunyň ösüş depginini kesgitleýär.

Sergi

exv (2)

exv (3)

exv (4)

exv (5)

exv (6)

exv (7)

exv (8)

exv (1)