MKL-1
MKL-2
MKL-3

Kompaniýanyň tertibi

Henan Mecru Heavy Industry Technology Co., Ltd., ofis we zawod meýdanyna bölünen Henan welaýatynyň Zhengzhououda ýerleşýär, 35,000 inedördül metr meýdany, şol sanda 30,000 inedördül metrden gowrak zawod meýdanyny öz içine alýar.Kompaniýanyň 200-den gowrak işgäri bar.“Mecru Heavy Industry Technology Co., LTD”akylly eziji we barlag zawodynyň gözleginde, önümçiliginde we satuwynda ýöriteleşdirilen.Gum we çagyl jemleýji gaýtadan işleýiş we mineral materiallary gaýtadan işleýän pudaklaryň hemaýatçysy hökmünde MECRU müşderilere iň oňat tehnologiýa, enjamlar we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin tagalla edýär.

Köpräk okaindex_btn
 • -
  Gözleg we barlag topary
 • -
  işgärleri
 • -
  Zawod meýdany
 • -
  Exporturtlary eksport edýär
element_icon
Hunan derýasynyň çagyl çäge önümçilik liniýasy

Hunan derýasynyň çagyl çäge önümçilik liniýasy

Ykdysadyýetiň yzygiderli ösmegi we gozgalmaýan emläk pudagynyň güýçli ösmegi, tebigy gum sarp edilmegi we ...

element_icon
280T / sag Kuzhou şäherindäki gurluşyk galyndylaryny zyňmak liniýasy

280T / sag Kuzhou şäherindäki gurluşyk galyndylaryny zyňmak liniýasy

Ykdysadyýetiň ösmegi bilen gurluşyk galyndylary köpelýär, adatça poligon ýa-da uzak ýerlerde toplanmak bilen taşlanýar ...

element_icon
Kongoda 420T / sag barlag taslamasy

Kongoda 420T / sag barlag taslamasy

Müşderiniň asyl barlag liniýasynyň öndürijiliginiň ýoklugy sebäpli pes netijelilik önümçilige uly täsir etdi ...

element_icon
Anhui sement önümçilik liniýasy

Anhui sement önümçilik liniýasy

Sement öndürmek üçin ulanylýan enjamlaryň toplumyndan ybarat önümçilik liniýasy. Esasan ezmek we prehomogenizasiýa, çig mal ...

Gaýtadan işlemek we gaýtadan işlemek ...
Gaty galyndylary gaýtadan işlemek we gaýtadan ulanmak—— China Cr ...

Şäher infrastrukturasynyň gurluşygynyň ösmegi bilen şäher çalşygynyň tizligi has çaltlaşýar.Ajaýyp we owadan täze binalary gurmak üçin köp sanly köne bina ýykyldy.Gurluşyk galyndylary şol bir wagtda öndürildi, bu hakykatdanam päsgelçilik döredýär ...

Iýul / 21/2022
Kömür topary b ...
Gum ýasamak üçin kömür toparyny ulanyp bolarmy?Haýsy san ...

Kömür topary, kömür gazyp almak we kömür ýuwmak prosesinden çykýan gaty galyndy.Kömür gangue diňe bir köp mukdarda saklanýan mineral serişde bolman, eýsem ýokary hilli gum öndürýän çig maldyr.Önümçilik öndürijiligi we ...

Iýul / 07/2022
Meşhur etmek ...
Mecru∣-nyň meşhurlygyPraktiki artykmaçlyklary ...

Hk daşynyň esasy düzüm bölegi, dürli çeşmeleri, dürli ulanylyşy we birneme arzan bahasy bolan kalsiý karbonatdyr.Umuman alanyňda, ähli setirlere ulanylmazdan ozal ezmek, ezmek we üwemek ýaly çuňňur gaýtadan işlemeli.Hek we hek daşy ...

Iýun / 27/2022
Köp äpet ýoldaş ...
Uly kompaniýalaryň köpüsi çagyl agregatyna girýär ...

Hytaýyň ekologiki siwilizasiýasynyň gurluşygynyň yzygiderli ösmegi bilen köp welaýatlar we şäherler gum we çagyl gazmagy çäklendirmek syýasatlaryny yzygiderli çykardylar.Daşky gurşaw ülňüleriniň kämilleşdirilmegi, ýaşyl magdanlaryň gurulmagy we uly we uly göwrümli min ...

Iýun / 27/2022
Aýratyn har ...
Gaty gaýany ezýän önümçilik lin ...

Geçen gezek gaty gaýany gaýtadan işlemegiň müşderiler üçin hemişe kelle agyrydygyny belledik.Mekru ençeme ýyl bäri ezmek we barlamak pudagyna çuňňur gatnaşýar.HPG köp silindrli konus döwüjisi, gaty gaýany ezmek üçin ýörite işlenip düzülen we öndürilen mehaniki, gid ...

Jananwar / 19/2022